ALLMÄNNA VILLKOR

 

1. Bakgrund


1.1. AXELINA® är ett registrerat varumärke som ägs av Skulderkliniken AB, org.nr 556371-3022, (”Skulderkliniken”). Skulderkliniken tillhandahåller utbildningstjänster om smärta och besvär från axlarna. Utbildningen riktar sig i första hand till läkare och fysioterapeuter och andra vårdgivare som möter patienter med besvär från axlarna. För att kunna utnyttja dessa tjänster har Skulderkliniken utvecklat en hemsida för konceptet AXELINA® där man finner information om kursutbud och möjlighet att göra bokningar.


2. Allmänt och definitioner


Dessa Allmänna villkor gäller mellan Skulderkliniken och varje Användare av Tjänsten. Genom att ansluta sig eller använda Tjänsten godkänner Användaren dessa Allmänna villkor. Genom att godkänna dessa Allmänna villkor bekräftar Användaren även att denne tagit del av informationen i dessa Allmänna villkor.


Definitioner:

 • ”Allmänna villkor” avser dessa vid varje tid gällande allmänna villkor.
 • ”Användaren” avser den fysiska person som registrerat sig som användare av Tjänsten.
 • ”Konto” avser det personliga användarkontot som Användaren registrerar för att kunna använda Tjänsten.
 • ”AXELINA®” är varumärket för Skulderklinikens utbildningstjänster och administreras av Skulderkliniken.
 • ”Inloggningsuppgifter” avser de uppgifter som Användaren tilldelas i samband med registreringen av Kontot och som krävs för att få åtkomst till Tjänsten.
 • ”Webbsidan” avser de webbsidor som ägs eller förvaltas av Skulderkliniken (inkluderat, men ej begränsat till, www.axelina.com) och från vilken/vilka Tjänsten är tillgänglig.
 • ”Tredjepartshemsidor” avser webbsidor som tillhör tredje part och som hänvisas till på Webbsidan eller i Applikationen.
 • ”Tjänsten” avser de tekniska funktioner och det material som tillhandahålls på Webbsidan där Användaren registrerat sitt Konto.
 • ”Applikationen” avser de tekniska funktioner och det material som tillhandahålls via en nedladdningsbar mobilapplikation.
 • ”Axelinakurs/er” avser de utbildningar som Användaren kan anmäla sig till med hjälp av Tjänsten.
 • ”Kursavtal” avser det avtal om Användarens deltagande i en Axelinakurs som Användaren har ingått med Skulderkliniken med hjälp av Tjänsten.


3. Allmänt om Tjänsten och Registrering m.m.


3.1. Tjänsten är åtkomlig för Användaren via Webbsidan och för att få fördjupad information om kurserna, andra användare, bokningen av Axelinakurser m.m., förutsätter att Användaren registrerat ett Konto på Webbsidan samt att registreringen bekräftats av Skulderkliniken. Registrering kräver att Användaren accepterar dessa Allmänna villkor. Avtal i och med dessa Allmänna villkor ingås på svenska mellan Användaren och Skulderkliniken. I samband med att Användaren mottar bekräftelse via e-post från Skulderkliniken på den e-postadress som Användaren har angivit ingår Användaren ett avtal med Skulderkliniken med anledning av nyttjandet av Tjänsten. Skulderkliniken använder sig av tvåstegsidentifiering genom användandet av Bank-ID, eller annat av Skulderkliniken acceptabelt identifieringsalternativ, för att säkerställa Användarens identitet. I samband med registreringen måste Användaren därför uppge bland annat sitt namn och sitt personnummer. Samtliga personuppgifter behandlas i enlighet med Skulderklinikens personuppgiftspolicy, vilken kan läsas här. Avtalet bekräftas gentemot Användaren genom ovan nämnda bekräftelsemail, arkiveras dock inte.


3.2. Vid registreringen garanterar Användaren att Användaren har kapacitet att ingå bindande avtal och att Användaren endast uppger korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter som registreringen kräver. Dessa uppgifter måste vara korrekta och aktuella till alla delar. Användaren är skyldig att hålla aktuell information i sitt Konto uppdaterad och korrekt. Om uppgifterna förändras ska Användaren korrigera uppgifterna omedelbart. Vid felaktiga fakturauppgifter debiteras de faktiska extrakostnaderna detta medför. Skulderkliniken har rätt att ensidigt, när som helst, vägra registrering och även ändra de kriterier som gäller för att få registrera ett Konto.


3.3. Vid registreringen tilldelas Användaren Inloggningsuppgifter. Inloggningsuppgifterna kan inte ändras av Användaren. Användaren ansvarar för att Kontot används enbart av Användaren själv, och är av denna anledning skyldig att hålla Inloggningsuppgifter skyddade och utan åtkomst för obehöriga. Användare ska omedelbart meddela Skulderkliniken om någon obehörig part kommer över sådan information som Användare är skyldig att hålla skyddad enligt denna bestämmelse.


3.4. Användaren har möjlighet att när som helst avregistrera sig genom att kontakta Skulderkliniken på någon av de kontaktuppgifter som anges i dessa Allmänna villkor eller följa instruktionerna på Webbsidan, varvid Skulderkliniken bekräftar och utan oskäligt dröjsmål genomför Användarens begäran.


3.5. Avtalet angående Tjänsten och dessa Allmänna villkor gäller så länge som Användaren har ett aktivt Konto. Kontot är aktivt framtill den dagen då (i) Användaren avregistrerar sig som Användare, (ii) Skulderkliniken stänger av Användaren från Tjänsten eller (iii) då Tjänsten av annan anledning stängs ner av Skulderkliniken. Skulderkliniken har rätt att när som helst stänga ner Tjänsten om Skulderkliniken inte längre bedriver utbildningsverksamhet eller i annat fall inte längre erbjuder Tjänsten som det huvudsakliga sättet för förmedling av information, bokning av Axelinakurser eller tillhandahållandet av material knutet till konceptet AXELINA®. Innan Tjänsten stängs ner ska Skulderkliniken meddela detta till Användaren.


3.6. Med hjälp av Inloggningsuppgifter och Tjänsten kan Användaren även anmäla sig till en Axelinakurs. När Användaren slutför kursregistreringen (genom att ha valt en Axelinakurs och klickat på knappen ”Skicka in och registrera” ingås ett bindande Kursavtal mellan Användaren och Skulderkliniken. När kursregistreringen är slutförd visas ett meddelande på skärmen om att Användaren har registrerats på Axelinakursen. Skulderkliniken skickar även ett mail till Användaren som bekräftar att kursregistrering har genomförts.


4. Nyttjandet av Tjänsten


4.1. Användaren garanterar att Tjänsten inte kommer att nyttjas på sätt eller för ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller dessa Allmänna villkor. Användaren ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för dennes Konto. Inkomna meddelanden från Användaren blir tillgängliga för andra användare utan att ha granskats och godkänts av Skulderkliniken. Skulderkliniken har rätt att granska och ta bort meddelanden som är kränkande, hotande, missledande, diskriminerande, bedrägligt, som gör intrång i annans rättighet eller uppmanar till brott. Skulderkliniken tar inget ansvar för obehörigas tillgång till Kontot som beror på Användarens oaktsamhet.


4.2. Användaren är, i enlighet med tillämplig lagstiftning, personligt ansvarig för allt material och innehåll som genereras av Användaren och som görs tillgängligt av Användaren för andra användare, läkare, fysioterapeuter, andra vårdgivare eller tredje part. Användaren ansvarar även för att allt material, med undantag för sådant material som tillhandahålls av Skulderkliniken, som görs tillgängligt av Användaren via Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller strider mot tillämplig lagstiftning eller på annat sätt riskerar att skada tredje part. Användaren ska hålla Skulderkliniken skadelöst i det fall Användarens användande av Tjänsten medför skadeståndsansvar för Skulderkliniken i förhållande till tredje part eller annan Användare.


4.3. Vid missbruk av Tjänsten är Användaren skyldig att ersätta Skulderkliniken för den skada som uppkommit i sambandmed missbruket. Användaren ska vidare ersätta Skulderkliniken för den skada som uppstår med anledning av att Användaren använder Tjänsten i strid mot gällande lagstiftning eller dessa Allmänna villkor.


5. Ändringar, uppdateringar, begränsad tillgång till Tjänsten m.m.


5.1. Skulderkliniken garanterar inte någon kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Tjänsten kan när som helst komma att störas eller påverkas av faktorer utanför Skulderklinikens kontroll. Skulderkliniken lämnar inga garantier för Tjänstens funktion eller tillgänglighet.


5.2. Skulderkliniken har rätt att när som helst implementera uppdateringar och nya versioner av Tjänsten i sådan utsträckning som finner lämpligt. Skulderkliniken har vidare rätt att, efter att ha informerat Användare om dessa, genomföra ändringar, av vad slag det än må vara, i Tjänsten eller sättet på vilket Tjänsten tillhandahålls.


5.3. Skulderkliniken har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgången till Tjänsten om detta är nödvändigt med hänsyn till bland annat tekniska-, underhålls- eller säkerhetsmässiga skäl. I de fall nyttjandet av Tjänsten allvarligt skadar eller riskerar att allvarligt skada Skulderkliniken, annan användare, läkare, fysioterapeut, annan vårdgivare, eller tredje part har Skulderkliniken rätt att omedelbart stänga av tillgången till Tjänsten.


5.4. Skulderkliniken äger rätt att när som helst stänga av Användaren från Tjänsten om Användaren, enligt Skulderklinikens egen bedömning, misstänks bryta mot gällande rätt, de regler som gäller vid användandet av Tjänsten eller dessa Allmänna villkor eller på annat sätt medför skada för Skulderkliniken, vårdgivare, ortoped, fysioterapeut, annan Användare eller annan person.


5.5. Utöver vad som anges ovan har Skulderkliniken rätt att när som helst, efter att ha informerat Användare om detta, upphöra, avsluta eller ta bort hela eller delar av Tjänsten inkluderat, men ej begränsat till, särskilda funktioner eller innehåll i Tjänsten samt sådant material som gjorts tillgängligt i Tjänsten av Användaren. Skulderkliniken är inte ansvarig för eventuella skador, direkta eller indirekta, som uppstår med anledning av att Tjänsten ändrats, modifierats, avslutats eller begränsas eller att innehåll eller material i Tjänsten tas bort i något avseende.


6. Immateriella rättigheter


6.1. Skulderkliniken äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter knutna till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till programvara, texter, video, ljudupptagningar, bilder och design samt allt material och innehåll som genereras av Skulderkliniken i Tjänsten. Användaren erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas av Skulderkliniken i Tjänsten. Allt sådant material tillfaller Skulderkliniken. Detta innebär bland annat att Skulderkliniken fortsatt är ägare av samtliga sina immateriella rättigheter, såsom upphovsrätter, mönsterskydd, varumärken och andra kännetecken, samt andra registrerade och icke-registrerade rättigheter. Inget i dessa Allmänna villkor ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts eller upplåts till Användaren.

Övrigt material som tillgängliggörs av Användaren via Tjänsten, såsom texter, video, ljudupptagningar, bilder m.m. ägs av respektive upphovsman till dessa verk. I och med användande av Tjänsten erhåller Skulderkliniken en enkel licens att dela och tillgängliggöra detta material. Användaren är ansvarig för att denne har rätt att sprida eller tillgängliggöra material som tillgängliggörs via Tjänsten till andra Användare.


6.2. Användaren äger inte rätt att kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekompilera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten och inte heller göra Tjänsten, eller delar av Tjänsten, tillgänglig för annan, utan Skulderklinikens skriftliga samtycke.


7. Tredjepartshemsidor


7.1. Webbsidan kan komma att länka till Tredjepartshemsidor. Tredjepartshemsidor står utanför Skulderklinikens kontroll och ansvar. Skulderkliniken ansvarar inte för innehållet i Tredjepartshemsidor och är inte heller ansvarigt för eventuellskada som uppstår i samband med användning av tjänster som återfinns på Tredjepartshemsidor.


7.2. Skulderkliniken uppmanar Användaren och besökare av Webbsidan som klickar på eventuellt förekommande länkar till Tredjepartshemsidor att granska villkor och sekretesspolicy för dessa sidor. Allt nyttjande av material, tjänster eller annat, som återfinns på Tredjepartshemsidor sker på Användarens egen risk.


8. Hantering av personuppgifter och cookies

För information om hur Användarens personuppgifter hanteras och hur cookies samlas in i samband med användning av Tjänsten hänvisas till Skulderklinikens personuppgiftspolicy, vilken kan läsas här.


9. Ersättning och betalning


9.1. Den ersättning som ska erläggas av Användaren utgörs av de priser som anges för Tjänsten och Axelinakursen från tid till annan. Betalning erläggs antingen genom direktbetalning via Användarens konto- eller kreditkort, alternativ mot faktura eller autogiro. Om betalning sker mot faktura ska betalning vara Skulderkliniken tillhanda senast tio (10) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Skulderkliniken har även rätt att debitera Användaren fakturaavgift, påminnelseavgift, extra arbete med fakturering som uppstår på grund av felaktig eller bristfällig information från Användaren, samt inkassokostnader.


9.2. Vid upprepade förseningar eller vid väsentligt dröjsmål med betalningen har Skulderkliniken rätt att stänga av Användaren från Tjänsten.


10. Force majeure


Med undantag för de fall någon part har agerat grovt vårdslöst eller uppsåtligen är Skulderkliniken och Användaren alltid befriade från ansvar för brott mot avtal som ingåtts baserade på dessa Allmänna villkor som orsakats av händelser utanför parts kontroll, såsom åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.


11. Meddelanden


Skulderkliniken har rätt att skicka meddelanden till Användaren genom Tjänsten. Sådant meddelande ska anses ha kommit Användaren tillhanda i samband med att Skulderkliniken gör meddelandet tillgängligt för Användaren i Tjänsten.


12. Ändring av villkoren


Skulderkliniken förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa Allmänna villkor. Eventuella ändringar ska meddelas Användaren och träder i kraft sju (7) dagar efter det att ändringen publicerats på Webbsidan eller Användaren på annat sätt tagit del av ändringen. Användaren anses ha accepterat de nya villkoren om Användaren nyttjar Tjänsten efter det att dessa sju (7) dagar har löpt ut.


13. Avanmälan och möjlighet att överlämna plats i Axelinakursen till annan person


Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg får Användaren som registrerat sig på Axelinakursen ett tillgodokvitto som möjliggör att Användaren kan gå Axelinakursen vid ett senare tillfälle i mån av plats.

Skulle Användaren som registrerat sig på Axelinakursen vara förhindrad att delta i Axelinakursen får Användaren överlämna kursplatsen utan extra kostnad till annan person som är behörig att gå kursen och tillhör samma yrkeskategori. Detta förutsätter dock att Användaren har kontaktat Skulderkliniken och fått Skulderklinikens skriftliga godkännande i detta hänseende.


14. Ogiltiga villkor eller om det saknas villkor


Om en bestämmelse skulle vara ogiltig påverkas inte övriga bestämmelsers giltighet. Om en bestämmelse saknas åtar sig parterna att ersätta den bestämmelse som saknas med ett avtalsvillkor som parterna enas om. Detsamma gäller om en bestämmelse saknas till följd av att en bestämmelse har blivit ogiltig eller overksam, och inga bestämmelser i lag kan användas för att ersätta den bestämmelse som saknas.


15. Tillämplig lag och tvistelösning


På dessa Allmänna villkor samt ingångna avtal baserade på dessa Allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av dessa Allmänna villkor ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.


16. Kommunikation och kontaktuppgifter


Användaren accepterar att all kommunikation från Skulderkliniken, inkluderat men ej begränsat till meddelanden och annan information med anledning av Tjänsten, får ske elektroniskt. Användare har möjlighet att vända sig till Skulderkliniken med beaktande av följande uppgifter:


Adress:
Skulderkliniken AB
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm

E-mail: info@axelina.com

Telefonnummer: 070-293 54 62

Org.nr: 556371-3022

Moms nr: SE 556371302201


Behörig tillståndsmyndighet: Socialstyrelsen
Yrkestitel och land: Läkare, fysioterapeut (Sverige)
Yrkesorganisation: Svenska läkaresällskapet, Fysioterapeuterna
Verksamheten utförs inom ramen för föreskrifter från Socialstyrelsen. Läkare, fysioterapeuter och andra vårdgivare som tillhandahåller Tjänsten inklusive Axelinakurser är samtliga legitimerade i enlighet med Socialstyrelsens regler och föreskrifter. Mer information om legitimation inom hälso- och sjukvården kan hittas på https://legitimation.socialstyrelsen.se/legitimation/.