ALLMÄNNA VILLKOR

 

1. Bakgrund


1.1. Axelina är varumärke ägt av Skulderkliniken AB som tillhandahåller utbildningstjänster om smärta och besvär från axlarna. Utbildningen riktar sig i första hand till läkare och fysioterapeuter och andra vårdgivare som möter patienter med besvär från axlarna. För att kunna utnyttja dessa tjänster har Axelina utvecklat en hemsida där man finner information om kursutbud och möjlighet att göra bokningar.


2. Allmänt och definitioner
Dessa Allmänna villkor gäller mellan Axelina och varje Användare av Tjänsten. Genom att ansluta sig eller använda Tjänsten godkänner Användaren dessa Allmänna villkor. Genom att godkänna dessa Allmänna villkor bekräftar Användaren även att denne tagit del av informationen i dessa Allmänna villkor.


Definitioner:

  • ”Allmänna villkor” avser dessa allmänna villkor.
  • ”Användaren” avser den fysiska person som registrerat sig som användare av Tjänsten.
  • ”Konto” avser det personliga användarkontot som Användaren registrerar för att kunna använda Tjänsten.
    ”Axelina” är varumärket för tjänsten och administreras av Skulderkliniken AB med
    org. Nr 556371-3022.
  • ”Inloggningsuppgifter” avser de uppgifter som Användaren tilldelas i samband med registreringen av Kontot och som krävs för att få åtkomst till Tjänsten.
  • ”Webbsidan” avser de webbsidor som ägs eller förvaltas av Skulderkliniken AB (inkluderat, men ej begränsat till, www.axelina.com) och från vilken/vilka Tjänsten är tillgänglig.
  • ”Tredjepartshemsidor” avser webbsidor som tillhör tredje part och som hänvisas till på Webbsidan eller i Applikationen.


3. Allmänt om Tjänsten och Registrering m.m.


3.1. Tjänsten är åtkomlig för Användaren via Webbsidan och för att få fördjupad info om kurserna, andra deltagare mm förutsätter att Användaren registrerat ett Konto på Webbsidan samt att registreringen bekräftats av Axelina. Registrering kräver att Användaren accepterar dessa Allmänna villkor. I samband med att Användaren mottar bekräftelse via e-post från Axelina på den e-postadress som Användaren har angivit ingår Användaren ett avtal med Axelina med anledning av nyttjandet av Tjänsten. Axelina använder sig av tvåstegsidentifiering genom användandet av Bank-ID, eller annat av Axelina acceptabelt identifieringsalternativ, för att säkerställa Användarens identitet. I samband med registreringen måste Användaren därför uppge bland annat sitt namn och sitt personnummer.


3.2. Vid registreringen garanterar Användaren att Användaren har kapacitet att ingå bindande avtal och att Användaren endast uppger korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter som registreringen kräver. Dessa uppgifter måste vara korrekta och aktuella till alla delar. Användaren är skyldig att hålla aktuell information i sitt Konto uppdaterad och korrekt. Om uppgifterna förändras ska Användaren korrigera uppgifterna omedelbart. Vid felaktiga fakturauppgifter debiteras de faktiska extrakostnaderna detta medför. Axelina har rätt att helt ensidigt, när som helst, vägra registrering och även ändra de kriterier som gäller för att få registrera ett Konto.


3.3. Vid registreringen tilldelas Användaren Inloggningsuppgifter. Inloggningsuppgifterna kan inte ändras av Användaren. Användaren ansvarar för att Kontot används enbart av Användaren själv, och är av denna anledning skyldig att hålla Inloggningsuppgifter skyddade och utan åtkomst för obehöriga. Användare ska omedelbart meddela Axelina om någon obehörig part kommer över sådan information som Användare är skyldig att hålla skyddad enligt denna bestämmelse.


3.4. Användaren har möjlighet att när som helst avregistrera sig genom att kontakta Axelina på någon av de kontaktuppgifter som anges i dessa Allmänna Villkor eller följa instruktionerna på Webbsidan, varvid Axelina bekräftar och utan oskäligt dröjsmål genomför Användarens begäran.


3.5. Avtalet och dessa Allmänna Villkor gäller så länge som Användaren har ett aktivt Konto. Kontot är aktivt fram till den dagen då (i) Användaren avregistrerar sig som Användare, (ii) Axelina stänger av Användaren från Tjänsten eller (iii) då Tjänsten av annan anledning stängs ner av Axelina


4. Nyttjandet av Tjänsten


4.1. Användaren garanterar att Tjänsten inte kommer att nyttjas på sätt eller för ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller dessa Allmänna villkor. Användaren ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för dennes Konto. Axelina tar inget ansvar för obehörigas tillgång till Kontot som beror på Användarens oaktsamhet.


4.2. Användaren är, i enlighet med tillämplig lagstiftning, personligt ansvarig för allt material och innehåll som genereras av Användaren och som görs tillgängligt av Användaren för andra användare, Vårdgivare, Ortopeder, Fysioterapeuter eller tredje part. Användaren ansvarar även för att allt material, med undantag för sådant material som tillhandahålls av Axelina, som görs tillgängligt av Användaren via Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller strider mot tillämplig lagstiftning eller på annat sätt riskerar att skada tredje part. Användaren ska hålla Axelina skadelöst i det fall Användarens användande av Tjänsten medför skadeståndsansvar för Axelina i förhållande till tredje part eller annan Användare.


4.3. Användaren ska följa de säkerhetsföreskrifter som Axelina vid var tid har angivit angående Tjänsten. Axelina äger rätt att när som helst ändra gällande säkerhetsföreskrifter vilka träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats i Tjänsten. Det är Användarens ansvar att kontinuerligt hålla sig uppdaterad kring gällande säkerhetsföreskrifter.


4.4. Vid missbruk av Tjänsten är Användaren skyldig att ersätta Axelina för den skada som uppkommit i samband med missbruket. Användaren ska vidare ersätta Axelina för den skada som uppstår med anledning av att Användaren använder Tjänsten i strid mot gällande lagstiftning eller dessa Allmänna villkor.


5. Ändringar, uppdateringar, begränsad tillgång till Tjänsten m.m.


5.1. Axelina garanterar inte någon kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Tjänsten kan när som helst komma att störas eller påverkas av faktorer utanför Axelina kontroll. Axelina lämnar inga garantier för Tjänstens funktion eller tillgänglighet.


5.2. Axelina har rätt att när som helst implementera uppdateringar och nya versioner av Tjänsten i sådan utsträckning som finner lämpligt. har vidare rätt att, utan föregående upplysning, genomföra ändringar, av vad slag det än må vara, i Tjänsten eller sättet på vilket Tjänsten tillhandahålls.


5.3. har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgången till Tjänsten om detta är nödvändigt med hänsyn till bland annat tekniska-, underhålls- eller säkerhetsmässiga skäl. I de fall nyttjandet av Tjänsten allvarligt skadar eller riskerar att allvarligt skada , annan användare, Vårdgivare, Ortoped, Fysioterapeut eller tredje part har rätt att omedelbart stänga av tillgången till Tjänsten.


5.4. Axelina äger rätt att när som helst stänga av Användaren från Tjänsten om Användaren, enligt Axelina egen bedömning, misstänks bryta mot de regler som gäller vid användandet av Tjänsten eller dessa Allmänna villkor eller på annat sätt medför skada för Axelina , Vårdgivare, Ortoped, Fysioterapeut, annan användare eller annan person.


5.5. Utöver vad som anges ovan har Axelina rätt att när som helst upphöra, avsluta eller ta bort hela eller delar av Tjänsten inkluderat, men ej begränsat till, särskilda funktioner eller innehåll i Tjänsten samt sådant material som gjorts tillgängligt i Tjänsten av Användaren. Axelina är ej ansvariga för eventuella skador, direkta eller indirekta, som uppstår med anledning av att Tjänsten ändrats, modifierats, avslutats eller begränsas eller att innehåll eller material i Tjänsten tas bort i något avseende.


6. Immateriella rättigheter


6.1. Axelina äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till programvara och design samt allt material och innehåll som genereras i Tjänsten. Användaren erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i Tjänsten. Allt sådant material tillfaller Axelina, således även material som tillgängliggörs av Användaren. Detta innebär bland annat att Axelina är fortsatt ägare av samtliga sina immateriella rättigheter och kännetecken såsom upphovsrätter, mönsterskydd, varumärken och andra registrerade och icke-registrerade rättigheter. Inget i avtalet ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till Användaren.


6.2. Användaren äger inte rätt att kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekompilera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten och inte heller göra Tjänsten, eller delar av Tjänsten, tillgänglig för annan.


7. Tredjepartshemsidor


7.1. Webbsidan kan komma att länka till Tredjepartshemsidor. Tredjepartshemsidor står utanför Axelinas kontroll och ansvar. Axelina ansvarar inte för innehållet i Tredjepartshemsidor och är inte heller ansvarigt för eventuell skada som uppstår i samband med användning av tjänster som återfinns på Tredjepartshemsidor.


7.2. Axelina uppmanar Användaren och besökare av Webbsidan som klickar på eventuellt förekommande länkar till Tredjepartshemsidor att granska villkor och sekretesspolicy för dessa sidor. Allt nyttjande av material, tjänster eller annat, som återfinns på Tredjepartshemsidor sker på Användarens egen risk.


8. Hantering av personuppgifter och cookies


För information om hur Användarens personuppgifter hanteras och hur cookies samlas in i samband med användning av Tjänsten hänvisas till Axelina personuppgiftspolicy.


9. Ersättning och betalning


9.1. Den ersättning som ska erläggas av Användaren utgörs av de priser som anges för Tjänsten från tid till annan. Betalning erläggs antingen genom direktbetalning via Användarens konto- eller kreditkort, alternativ mot faktura eller autogiro. Om betalning sker mot faktura ska betalning vara Axelina tillhanda senast tio (10) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Axelina har även rätt att debitera Användaren påminnelseavgift samt inkassokostnader.


9.2. Vid upprepade förseningar eller vid väsentligt dröjsmål med betalningen har Axelina rätt att stänga av Användaren från Tjänsten.

10. Force majeure


Med undantag för de fall någon part har agerat grovt vårdslöst är part alltid befriad från ansvar för brott mot avtalet som orsakats av händelser utanför parts kontroll, såsom åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.


11. Meddelanden


Axelina har rätt att skicka meddelanden till Användaren genom Tjänsten. Sådant meddelande ska anses ha kommit Användaren tillhanda i samband med att Axelina gör meddelandet tillgängligt för Användaren i Tjänsten.


12. Ändring av villkoren


Axelina förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft senast sju (7) dagar efter det att ändringen publicerats på Webbsidan eller Användaren på annat sätt tagit del av ändringen. Användaren anses ha accepterat de nya villkoren om ett användande av Tjänsten sker efter att dessa sju (7) dagar har löpt ut.


13. Tillämplig lag och tvistelösning


På dessa Allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Tvister som uppstår i anledning av avtalet ska avgöras i allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.


14. Kommunikation och kontaktuppgifter


Användaren accepterar att all kommunikation från Axelina, inkluderat men ej begränsat till meddelanden och annan information med anledning av Tjänsten, får ske elektroniskt. Användare har möjlighet att vända sig till Axelina med beaktande av följande uppgifter:
Adress:
Axelina
c/o Skulderkliniken
GrevTuregatan 10
114 46 Stockholm
E-mail: info@axelina.com