AXELINAKONCEPTET

 

EVIDENSBASERAT VÅRDSTÖD


Axelinakonceptet är ett evidensbaserat vårdstöd för att optimera omhändertagandet av patienter med besvär från skuldran och strävar efter en obruten vårdkedja, vilket innebär att patienten omhändertas enligt samma kriterier och rutiner vid det initiala mötet med öppenvården som inom slutenvården.

    Axelinakonceptet består av en diagnosdel och en behandlingsdel. För att kunna utnyttja konceptet har vi skapat en kurs som omfattar två dagar med teori och mycket praktik. Illustrerande videofilmer ingår med autentiska patienter som speglar situationen på en typisk mottagning. Vi kallar denna kurs för Baskursen.

    Utöver Baskursen finns också flera fördjupningskurser såsom: Postoperativ rehabilitering. Icke-operativ rehabilitering. Injektionsteknik i skuldran för fysioterapeuter. Skuldrans bilddiagnostik. Nybesök 1 och 2. (Mer info finner du här).

 

BASKURSENS OLIKA DELAR


Diagnosdelen

 • Anatomi
 • Axelinahypotesen
 • Diagnostiska tester
 • Diagnosanalysschema
 • Röntgenalgoritmer
 • Injektionsteknik i skuldran

 

Behandlingsdelen

 • Vårdprogram för ca 25 diagnoser
 • Rehabiliteringsriktlinjer - allmänna
 • Rehabiliteringsriktlinjer för allmänna och diagnosspecifika icke-operativa tillstånd samt opererade tillstånd
 • Övningsdelen som består av ca200 st hemövningar.
 • Kortisonterapi
 • Praktikpassen

  

BASKURSEN OCH AXELINAKONCEPTET 

    

Baskursen pågår under två dagar, och hålls normalt 3-4 gånger per år runt om i landet.

Utöver diagnos- och behandlingsdelen ingår också ett flertal videofilmer med autentiska patientfall som på ett tydligt sätt illustrerar och ger exempel på Axelinahypotesen, anamnes, diagnostiska tester samt visar lokalinjektion subacromiellt.

    Vid de praktiska kursmomenten får deltagarna öva undersökningsteknik. Fysioterapeuterna övar praktik inom olika rehabiliteringsmoment medan läkarna tränar injektionsteknik.

    Behandlingen av axelleden kan uppdelas i två huvudlinjer; "icke-operativ" samt "operativ". Oavsett linje krävs rehabilitering av olika typ som patienten själv utför i hemmet. Fysioterapeuten kan ur övningsdelen kombinera ca 200 olika hemövningar så att patienten hela tiden tränar på rätt nivå och på rätt sätt.

    Kursen vänder sig till både till läkare och fysioterapeuter inom både öppenvård och slutenvård eftersom ett av konceptets målsättningar är att skapa en gemensam bas för diagnos, analys, utredning, behandling och kommunikation genom hela vårdkedjan. Mao en obruten vårdkedja.

 

AXELINAS HISTORIA


1990, i Uppsala Läns Landsting, numera Region Uppsala föddes tanken på det som senare skulle komma att bli Axelinakonceptet. Det saknades en gemensam bas för kommunikation med framför allt öppenvården. Vi utvecklade ett grafiskt hjälpmedel som gav möjlighet till individualiserad hemrehabilitering för patienter med sjukdomstillstånd i skuldran, både för icke-operativa tillstånd samt för de som kräver operation. 
    Eftersom patienterna tränar hemma är det viktigt att det finns en klar och tydlig information med standardiserade figurer samt texter hur träningen skall utföras.
    Övningarna skulle vara prövade internationellt och nationellt av erfarna fysioterapeuter med skulderrehabilitering som huvudintresse. 

1995 var den första versionen klar. Den testades av samtliga vårdcentraler i Uppsala län under ett halvår. 
Från augusti 1995 till februari 1996 testades Axelina även på ett tiotal ortopedkliniker där man hade intresse för skulderkirurgi och rehabilitering. Man prövade i dessa fall Axelina både pre- och postoperativt.

    Arbetet utvecklades och ledde fram till olika hjälpmedel för läkare och sjukgymnaster i form av standardiserade vårdprogram, rehabiliteringsriktlinjer och hemövningar. För att kunna använda dessa hjälpmedel och få klinisk närhet utformades en kurs som byggde på videoinspelningar av äkta patientfall.

    Tanken var att få läkare och sjukgymnaster att arbeta ihop och åt samma håll oavsett om man tillhörde öppenvården eller slutenvården. En strävan mot en systematisering i alla led och med gemensam terminologi.

    Allt detta ledde fram till vad vi idag känner som Axelinakonceptet, ett koncept som hela tiden uppdateras och byggs på.

 

1999 hölls de första utbildningarna med Axelinakonceptet i Uppland.

    I Norge är Axelinakonceptet accepterat som specialistkurs för läkare inom allmänmedicin och ortopedi och på Åland har vi utbildat de flesta läkare och fysioterapeuter i primärvården samt på ortopeden. Åland har beslutat att för skuldran gäller Axelinakonceptet vårdprogram och rehabiliteringsplaner.

 

2000 fick Axelinakursen Försäkringsmedicinska föreningens utmärkelse för bästa försäkringsmedicinska utbildning.

 

2002 delade Region Jönköping, då Landstinget i Jönköpings län, ut årets kvalitetspris till initiativtagarna i Jönköping för ”ett framgångsrikt samarbete mellan ortopedkliniken och primärvården som ökat kvaliteten på vården av patienter med axelsjukdomar”.

 

2015 nominerades Axelinakonceptet till Guldskalpellen.

 

2021 har ca 8000 vårdgivare genomgått Axelinakonceptet och konceptet tillämpas nu i tjugo regioner i Sverige samt på Åland och även i delar av Norge. Flera fördjupningskurser har tillkommit sedan start.