PERSONUPPGIFTSPOLICY

 

1. Personuppgiftspolicyns omfattning


1.1. Nedan beskrivs hur Skulderkliniken AB, org.nr 556371-3022, med adress Grev Turegatan 10, 114 46 Stockholm (”vi” eller ”oss”), behandlar personuppgifter i förhållande till dig som besöker och använder vår hemsida www.axelina.com (”Webbplatsen”), inklusive de utbildningstjänster som tillhandahålls under varumärket ”Axelina”.


1.2. Vi värdesätter personlig integritet och tar din integritet på största allvar. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.


1.3. I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla, i vilket syfte vi behandlar dem och vilken rättslig grund personuppgiftsbehandlingen stödjas på. Vi redogör också för vilka val och rättigheter du har i relation till personuppgiftsbehandlingen. Vi ber dig läsa igenom vår personuppgiftspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.


1.4. Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy endast rör behandling av personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi bestämmer ”varför” och ”hur” personuppgifterna ska behandlas. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter.


2. Personuppgifter som behandlas


Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera nedanstående personuppgifter som kan hänföras till dig som användare av Webbplatsen och utbildningstjänsterna. Du kan läsa mer om vilka personuppgifter vi behandlar för vilka ändamål under punkt 3 nedan.
(a) kontaktuppgifter (namn, e-mailadress (privat och företag), adress och telefonnummer)
(b) yrke, titel, utbildning, yrkesfunktion och arbetsplats
(c) personnummer
(d) kurshistorik
(e) kontouppgifter och betalningsinformation


3. Ändamålen med behandlingen och rättsliga grunder


3.1. Verifiering på Webbplatsen; användarkonto; administration av utbildningar och utbildningsdeltagandet


Vi behandlar dina personuppgifter enligt punkt 2 (a), (b) och (d) för att möjliggöra att du kan registrera ett konto på Webbplatsen, att du kan verifiera dig som användare, för att säkerställa tillgång och tilldelning av en grupp, tillhandahålla en profil samt för att underlätta din registrering på fördjupningskurser. I förekommande fall behöver vi ditt personnummer (punkt 2 (c)) i identifieringssyfte för att utfärda ST-intyg till dig.
Den rättsliga grunden för vår personuppgiftsbehandling är vårt berättigade intresse av att erbjuda och administrera våra utbildningstjänster samt att möjliggöra en säker identifiering (art. 6.1 (f) i den europeiska dataskyddsförordningen (”GDPR”).


3.2. Användning av Webbplatsen; avtalsuppfyllelse


Vi behandlar dina personuppgifter enligt punkt 2 (a), (b), (d) och (e) för att kunna sköta vår kommunikation med dig som användare av Webbplatsen och erbjuda våra utbildningstjänster. Den rättsliga grunden för vår behandling är vår uppfyllelse av våra avtalsförpliktelser när vi ingått ett avtal med dig angående utbildningstjänster (art. 6.1 (b) i GDPR). Notera att ditt tillhandahållande av dina personuppgifter är en förutsättning för att ingå avtal med oss om utbildningstjänster.


3.3. Kontakt via Webbplatsen


Vi behandlar dina kontaktuppgifter och uppgifter om din arbetsplats enligt punkt 2 (a) och (b) om du kontaktar oss via kontaktformuläret på Webbplatsen. Den rättsliga grunden för vår behandling är vårt berättigade intresse av att kunna lämna den begärda informationen till dig (art. 6.1 (f) i GDPR).


3.4. Utskick av information om våra utbildningar


Om du har gått en utbildning hos oss kan vi komma att skicka information om vårt utbildningsutbud till dig. I samband med detta behandlar vi dina personuppgifter enligt punkt 2 (a) och (b). Den rättsliga grunden för vår behandling är vårt berättigade intresse (art. 6.1 (f) i GDPR).


3.5. Andra ändamål


Vi använder dina personuppgifter för att trygga vår egen säkerhet, förhindra missbruk av våra tjänster, förbygga och utreda brott samt fullgöra förpliktelser vi har enligt lag. Den rättsliga grunden för vår behandling är vårt berättigade intresse (art. 6.1 (f) i GDPR) respektive fullgörande av en rättslig förpliktelse (art. 6.1 (c) i GDPR).


4. Lagring av personuppgifter


Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet för vilka dina personuppgifter samlats in eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav.


5. Mottagare


5.1. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som arbetar med IT- och molntjänster eller tjänster för betalningsadministration.


5.2. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part när det krävs enligt gällande lag eller i samband med rättsliga förfaranden (som till exempel svar på en begäran från behörig brottsbekämpande myndighet, för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet, egendom eller allmänheten, eller för att genomdriva avtalsvillkor eller villkor för Webbplatsen).


5.3. Om vi eller våra tillgångar förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, inklusive genom konkurs, kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till någon av våra efterföljare.


6. Så skyddar vi dina personuppgifter


6.1. Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal hos oss vid utförandet av våra arbetsuppgifter och beroende på de ändamål för vilka dina personliga uppgifter har samlats in.


6.2. Vi lagrar dina personuppgifter i driftsmiljöer som använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer rimliga standarder för skydd av personuppgifter. Överföring av information via internet är tyvärr inte helt säker. Även om vi gör mycket för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera datasäkerheten vid överföring genom Webbplatsen. Skulle vi upptäcka integritetsbrott meddelar vi Integritetsskyddsmyndigheten och de berörda kunderna där så krävs enligt lag.


7. Dina rättigheter


7.1. Rätt till tillgång


I enlighet med lag har du rätt att av oss kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig efter att du tydligt angett vilken information du önskar ta del av. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss. Vi kommer därefter att vilja säkerställa din identitet. Vi besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. I det fall vi inte kan uppfylla dina önskemål kommer vi att meddela dig detta och ange varför. Vi skickar registerutdraget till din folkbokföringsadress.


7.2. Ändring och borttagning av personuppgifter samt dataportabilitet


På sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag kan du begära borttagning, rättelse eller ändring av dina personuppgifter, neka till behandling av dina personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter, få överfört (porterat) de personuppgifter du lämnat till oss och återkalla eventuella samtycken till behandling av dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandling som redan har skett och eventuella resultat av den påverkas inte av ett återkallat samtycke. Observera att vi i vissa fall inte kan ta bort dina personuppgifter utan att samtidigt ta bort ditt användarkonto. Det kan krävas att vi behåller en del av dina personuppgifter efter att du begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att vi behåller vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov. Webbplatsen tillhandahåller även en särskild funktion för att du själv ska kunna granska och redigera de personuppgifter som du lämnat oss. Lägg märke till att våra registrerade användare måste kunna styrka sin identitet innan de får tillgång till sin kontoinformation och kan göra ändringar. Detta hjälper oss att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto. Observera att alla uppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och i den utsträckning lagen tillåter.


7.3. Rätt till invändningar


Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av berättigat intresse efter en intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har likaså rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som görs för direkt marknadsföring, inbegripet profilering. Alla våra marknadsföringsmail innehåller dessutom en länk för att avsluta prenumerationen.


7.4. Ändringar/justeringar i policyn


Vi har rätt att göra ändringar i personuppgiftspolicyn. Om några väsentliga ändringar görs i personuppgiftspolicyn informerar vi om detta i god tid innan ändringarna sker.


7.5. Klagomål
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss. Du har möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY, https://www.imy.se/om-oss/kontakta-oss/), om du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling.


8. Kontakta oss


Har du frågor eller synpunkter som berör denna policy eller vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på kontak@axelina.com eller 0709-699070.