AXELINAKURSENS MÅLSÄTTNING
I Uppsala läns Landsting har ett tioårigt utvecklingsarbete avslutats där vår målsättning har varit att nå en obruten vårdkedja för patienter med smärta och funktionsinskränkningar i skuldran.

Obruten vårdkedja betyder samma kriterier för patientens initiala omhändertagande i primärvården hos läkaren och sjukgymnasten som på sjukhuset av specialisten i ortopedi och sjukgymnastik.

Arbetet har utmynnat i detta hjälpmedel för läkare och sjukgymnaster i form av standardiserade vårdprogram, rehabiliteringsplaner och hemövningar. Vi har också strävat mot en systematisering i alla led samt en gemensam terminologi. För att kunna använda dessa hjälpmedel och få klinisk närhet har denna kurs utformats som bygger på videoinspelningar av äkta patientfall. Tanken har varit att få läkare och sjukgymnaster att arbeta ihop och åt samma håll oavsett om man tillhör öppen eller sluten vård.

Behandlingen av axelleden som till största delen består av muskler och ligament kan uppdelas i två huvudlinjer; "icke-operativ" samt "operativ". Oavsett linje krävs rehabilitering av olika typ som patienten själv utför i hemmet. Sjukgymnasten kan ur övningsdelen kombinera ca 160 olika övningar så att patienten hela tiden tränar på rätt nivå och på rätt sätt.

Axelina är samlingsnamnet på vårdprogrammen, rehabiliteringsplanerna, det grafiska hjälpmedlet samt videokursmatrialet och lite till.
Vi kallar kursen för
OBRUTEN VÅRDKEDJA med AXELINA.


SYSTEMATISERING
För att underlätta inlärandet av skuldrans sjukdomar har vi delat in dem i tre grupper, alla med begynnelsebokstaven S. Kursen är uppbyggt med detta som grundsystem. 

Smärta
Subacromiellt impingement,
Acromioclavikularledsartros
Partiella/totala rupturer i rotatorcuffen
                                           
subscapularis
 
                                          supraspinatus
                                            infraspinatus/teres min

 Stabilitetsproblem
Glenohumeral instabilitet
                           anteriort
                           posteriort
                           multidirektionellt
Acromioclavikularledsinstabilitet

Stelhet
Frusen skuldra
Diabetes axel
Glenohumeral arthros