AXELINA
Axelina består av olika hjälpmedel för att optimera omhändertagandet av patienter med besvär från skuldran.
Hjälpmedlen består av en kvalitetsdel, en övningsdel, en utbildningsdel och lite till.
 

BAKGRUND
I Uppsala läns Landsting har ett tioårigt utvecklingsarbete avslutats där vår målsättning har varit att nå en obruten vårdkedja för patienter med smärta och funktionsinskränkningar i skuldran.

Obruten vårdkedja betyder samma kriterier för patientens initiala omhändertagande i primärvården hos läkaren och sjukgymnasten som på sjukhuset av specialisten i ortopedi och sjukgymnastik.

Arbetet har utmynnat i olika hjälpmedel för läkare och sjukgymnaster i form av standardiserade vårdprogram, rehabiliteringsplaner och hemövningar. Vi har också strävat mot en systematisering i alla led samt en gemensam terminologi. För att kunna använda dessa hjälpmedel och få klinisk närhet har också en kurs utformats som bygger på videoinspelningar av äkta patientfall. Tanken har varit att få läkare och sjukgymnaster att arbeta ihop och åt samma håll oavsett om man tillhör öppen eller sluten vård.

Behandlingen av axelleden som till största delen består av muskler och ligament kan uppdelas i två huvudlinjer; "icke-operativ" samt "operativ". Oavsett linje krävs rehabilitering av olika typ som patienten själv utför i hemmet. Sjukgymnasten kan ur övningsdelen kombinera ca 160 olika övningar så att patienten hela tiden tränar på rätt nivå och på rätt sätt.

Axelina är samlingsnamnet på vårdprogrammen, rehabiliteringsplanerna, det grafiska hjälpmedlet med hemövningar samt videokursmatrialet och lite till.


ÖVNINGSDEL
Detta är det grafiska hjälpmedel som ger sjukgymnasten möjlighet att bygga en individuellt stegrad hemrehabiliteringsplan för varje patient.

Eftersom patienten tränar hemma bygger materialet på klar och tydlig information med standardiserade figurer och texter om hur träningen ska utföras.

Ett fliksystem i pärmarna ger möjlighet för sjukgymnasten att sätta samman en tydlig individuell träningsplan för varje patient.
Varje övning är standardiserad och har samma beteckning oavsett språk vilket gör att övningarna lämpar sig utmärkt som instrument i vetenskapliga sammanhang. Övningsbeteckningarna är satta utifrån engelsk terminologi.

Kroppspositionering

 

BP Body Positioning

10 st

Passiv

 

P Passive

3 st

Aktiv avlastad

 

AA Active Assisted

26 st

Isometrisk

 

I Isometrics

9 st

Aktiv

 

A Active

27 st

Stretch

 

S Stretch

12 st

Belastad - Kropp 

 

RB Resistive - Body

8 st

Belastad -  Gummiband

 

RE Resistive - Elastic band

29 st

Belastad - Vikter

 

RW Resistive - Weights

15 st

Koordination

 

C Coordination

19 st

Sammanlagt 158 övningar fördelade på 10 grupper.


KVALITETSDEL
Kvalitetsdelen utgör pärmen som är kursmatrialet. Kursmatrialet består av:
Skuldrans anatomi.
Diagnostiska tester.
Diagnosanalysscheman.
Vårdprogram för de ca 20 vanligaste diagnoserna i skuldran.
Rehabiliteringsplaner för icke-operativa tillstånd.
Rehabiliteringsplaner för postoperativa tillstånd.
Övningsöversikt med miniatyrer på alla hemövningar.
Definiering av rörelseomfång och styrkemätning.
Klassifikationer.
Internationella scoringsystemen för skuldran.
Axelprotokoll med beräkningsnycklar.


UTBILDNINGSDEL

Kursen vänder sig gemensamt till läkare och sjukgymnaster både i öppen och sluten vård.

Målsättningen är att man skall få en gemensam bas för analys och behandling samt kommunikation sinsemellan.

Avgörande för utbildningsresultatet är att kursen förankras i den kliniska verkligheten.

De olika sjukdomstillstånden illustreras därför med videoinspelningar av högsta kvalitet från autentiska patientfall där anamnes och status visas.
Vid de praktiska kursmomenten får deltagarna öva undersökningsteknik. Sjukgymnasterna övar praktik inom olika rehabiliteringsmoment medan läkarna bl a tränar injektionsteknik.
Kvalitetsdelen utgör kursmatrialet.