KURSPÄRMEN
För att Du skall få en preliminär uppfattning om denna del är en patient med multidirektionell glenohumeral instabilitet vald.
Genom att klicka på de angivna länkarna inom varje huvudkategori kan Du följa patienten vad gäller diagnos, utredning och behandling.
Nedan följer beskrivningar av innehållet i kvalitetsdelen.SKULDERANATOMI
Skuldrans alla ben, ligament och muskler ses både på orginalteckningar och på modell. Man får palpera på sig själv och på andra kursdeltagare samt beskåda axelns alla strukturer från en dissektion på video.

Klicka på länken härintill så kan du se ett exempel på främre rotatorcuffen.


VÅRDPROGRAM
Förslag ges på hur respektive patient kan handläggas för de vanligaste diagnoserna i skuldran. Dessa diagnoser är:
Glenohumeral instabilitet anteriort / posteriort
Glenohumeral instabilitet multidirektionellt
Akromio-clavikularledsluxation grad I-V
Sterno-clavikularledsluxation anteriort / posteriort
Clavikelfraktur : akromiala, mellersta och sternala delen
Proximal humerusfraktur : collum chirurgicum / 3-4 fragment
Subakromiellt impingement
Rotatorcuffruptur partiell / total
Akromio-clavikularleds artros / artrit
Sterno-clavikularleds artros / artrit
Glenohumeral artros / caputnekros / cuffartropati / artrit
Frusen skuldra
Diabetes skuldra
Bicepsaffektion
N Suprascapularis entrapment
N Thoracicus longus affektion
N Axillaris affektion
N Accessorius affektion


DIAGNOSTISKA TESTER
Här förklaras alla de tester som ingår i en normal undersökning av skuldran med text och illustrationer. Dessa är:


Glenohumeral instabilitet
Apprehension sign anteriort / posteriort
Relocation test
Sulcus sign
Carter & Wilkinson hypermobilitetsschema

Subakromiellt impingement
Neer sign/test
Hawkins impingement sign/test
Painful arch 80°-120°, pronation/supination
 
Rotatorcuff
Utåtrotationsstyrka - Infraspinatus/teres maj
Drop sign - Infraspinatus
Jobe's sign - Supraspinatus
External rotation lag sign - Supraspinatus
Belly press sign - Subscapularis
Lift off sign - Subscapularis
 
   
Biceps
Palm up sign
Speed sign

 

Akromioclavikularled

Palpation, direkt/indirekt över led
Painful arch 160°-180°
Horisontell adduktion test

 


RÖRELSEOMFÅNG
För att undersökningen skall bli så likartad som möjligt behövs en standardisering av rörelseomfånget och styrkan. Rörelseomfång visas med bild och förklarande text. Dessa är:
Flexion
Elevation / scaption
Abduktion
Horisontell flexion
Utåtrotation med arm abducerad 0 grader
Utåtrotation med arm abducerad 90 grader
Posterior inåtrotation


REHABILITERINGSPLANER
Behandlingsförslag finns för de vanligaste sjukdomstillstånden
i skuldran, både icke-operativa samt operativa tillstånd.
Rehabiliteringen har vi indelat i 4 faser efter vår definierade
målsättning med varje fas:

Fas I - Inledande fas
Fas II - Uppbyggnadsfas
Fas III - Återgångsfas - normal (genomsnittsliga patienten)
Fas IV - Återgångsfas - specifik (högpresterande patienten)

Genom att klicka på understruket ord kan Du kan se de olika faserna av  icke-operativ och postoperativ rehabiliteringen vid multidirektionell glenohumeral instabilitet.


SCORINGSYSTEM
Resultatredovisning är en mycket viktig och svår del. Det finns ett stort behov av att kunna utvärdera sina egna och andras behandlingsmetoder ur ett vetenskapligt och hälsoekonomiskt perspektiv.
Skulderföreningarna runt om i världen rekommenderar olika scoringsystem för detta. Det finns också många system utvecklade av enskilda doktorer och sjukgymnaster för specifika tillstånd samt patientgrupper. I kvalitetsutvecklingsdelen finns därför några av de mest accepterade klassificeringssystem så att man kan utvärdera sina resultat på ett enkelt sätt.


American Shoulder and Elbow Surgeons
Constant-Murley score
Rowe shoulder score 1988

Exempel visas hur rörelseomfång och styrka beräknas i de olika scoresystemen.


STYRKEMÄTNING
Tabeller finns hur styrkan mäts och poängbedöms enligt
Amerikanska Skulderföreningen samt hur Europeiska Skulderföreningen mäter styrkan enligt Constant-Murley.

KLASSIFIKATIONER
Genom att kunna klassificera olika sjukdomstillstånd i skuldran är det lättare att kommunicera med olika vårdgivare, behandla patienten samt att mäta kvaliten på behandlingen.
De klassificeringssystem som tas upp är:

Glenohumeral instabilitet
Ledlaxitet länkas till Carter / Wilkinson hypermobilitetschema 
Subacromiellt impingement
Rotatorcuffrupturer
Cuffartropati
Proximala humerusfrakturer
Acromio-clavikularledsluxation
Glenohumeral artros
Glenohumeral artrit